نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/۱۱/۱٧

 

             بازاين چه شورش است که در خلق عالم است

                                                 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

                      

      شهادت سيد و سالار شهيدان حسين ابن علی (ع ) برشيعيان وعدالتخواهان جهان 

                                               تسليت باد                          

 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/۱۱/٥

 

   صبح شد خيز و از آن خمخانه اندرخروش

                                       يک دو جامی به من آورکه کنيم باهم نوش

    زان شرابی  که  بسوزاند مرا سر تا به پا

                                        تا مرادم  را دهد آن ساقی  پشمينه پوش

    جرعه ای ازآن شراب اربعين ريزم به جام

                                      تا برد ازسرمراهم عقل ودين هم فکر وهوش

                                                                                ميفروش