نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/۱٢/٢۱

 

   

        شد بهار و موسم  گلهای  زيبای  بهشت                                               

                                            درعجب ماندم چه خواهد کرد با من سرنوشت

      فصل برف و موسم سرما شتابان رفت ورفت

                                             من ندانستم که اين عمر گرامی چون بهشت  (۱)

      بلبل  از بوی  گلی در رقص  آمد  حاليا

                                         رقص بلبل  را در اين دفتر چه کس خواهد نوشت

                       

                                                                                ( ميفروش ) 

      (۱) چون بهشت = چگونه از دست رفت

 

 

 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/۱٢/۱

 

     برلب دريا نشستن

                    زورق بشکسته ديدن

                               نغمه شيرين سرودن

                                         قصه يوسف شنيدن

                                 همچو پروانه پريدن 

                            بر سر کوی تو رفتن 

                  شمع سوزان هدايت 

          چشم بستن ها ، نديدن 

              گم شدن در خود سراسر

                      غير او هرگز نديدن 

                                عقده های گهنه خود 

                                        پيش نامحرم گشودن           

                              روز و شب را بهر آن مه

                       پلکها از هم گشودن

              رفتن و با کوهی از غم

     منزل ليلی رسيدن

           از صفا تا مروه را از

                 عشق او با سر دويدن

                             کعبه آمال خود را

                                        با دو چشم سر نديدن

                                              لحظه های اضطراب

                                     ديگران را هم چشيدن

                            گاه گاهی از محبت 

                 ترک ميل خود نمودن

         با بصرهای حقيقت

                  ساغر بشکسته ديدن

                           با دل پر خون ليکن

                                  آنچه را که هست ، ديدن

                    لذتی دارد خدايا                       گريه عاشق شنيدن

                                                                    

                                                                         ميفروش