نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٥/٧/۱٠

   حسب الامرجودی خانوم

    مژده ای  یاران  که  ماه  برکت  و جود آمده

                                           ماه پرفیض خدای حی  و محمود آمده

    پرده بردارید آه ای روزه داران ازدوچشم  

                                          حق برای  دیدن  این عبد خشنود آمده

    بلبلا ن آواز خوانـــان قمریــان بربط  زنــان 

                                             گوئــیا از آسـمـان آواز داود آمــــده  

                                              

                                                                    ( میفروش )  
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٥/٧/٤

            سرود عشــق را زیر و زبـــر نیست

                                              در این آواز قمــــری را اثر نیست

          غزال تـیز پــای از چیــن و مــا چین

                                               در این ره ، پاکـبــازی بیشتر نیست

          شــعار عاشـق  مسـکین چنین اســت 

                                                         دلیــل و منــطق  اینجا کارگـر نیست

          بساط  شور و شــادی  پـــا بداریــد

                                             که عمــر عاشــق ازگل بیــشتر نیست

                                                                    ( میفروش )