اگر منصور بر دارم ، تو چون شبلی مکن با من

                                             که گل هم گر بیاندازی ، مرا خاری بود در چشم

                                                                                      

                                                                                       (میفروش )