نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٦/۱٢/٢٦

 

   آمده نوروز و  روز  از نو شود هر روز ما

                   صد هزاران مرحبا به گرشود فردا از امروز ما  

   همرهان خانه تکانی گر تمام شد حالیا

                    دل تکانی کن که به گردد امروز از دیروز ما 

                              میفروش
 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٦/۱٢/۱٥