در پنجم آذر من ِ سرگشته و حیران

                                           چون پای نهادم به می سرای ویران

       جمعی پر از شور و شعف دست فشانند

                                           جمعی دگر از آمـدنم سر در گریــبان

                                                                    میفروش