بادست بسته چه کنم!؟قلبی شکسته چه کنم!؟

             دارم قلم سبد  سبد !!! اما شکسته چه کنم !؟

             رنگی نمانده بر رخ و فکری به سر ، شوری به دل 

              با این دل افسرده و از غم گسسته ! چه کنم !!؟

 

                                                                                     « میفروش »