وشتان

 

خوشا وشتان و آن شبهای نازش           

خوشا جــــــدّا و آن راز و نیــازش    

 

هوا سرد است آنجا در همه فصل

خوشا ســرما و آن سوز و گدازش

...

خوشا شبــها کنـــار آتــش  و دود

خوشا آرامـــش پــر رمـــز و رازش      

 

*وشتان = روستای من در فیروزکوه

* جدّا = مقبره امام زاده ای در وشتان