نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/۱٢/٢٦

 

 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

                                 بــادت انــدر شهـریـاری بـرقــرار و بـر دوام

سال خــــرم فــال نیــکو مــال وافــــر حـــال خـوش

                                 اصـل ثــابت نسل بــاقی تخت عـالی بخت رام
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/۱٢/٩

 

    عقلـم چـو گشت کامـل از فـرط بـاده نـوشی

    غم از کفم رها شد ! تا کی پــرده پوشی !؟

 

   مائیم و جرعه ای می ، بی ناز و بی تکلّـــف

   گـر مشتری تو باشی ، فخر است میفروشی

 

                                                  ( میفروش )