نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/٧/۱۱

 

  من با صنما ، بهنام عزیز

   آزاده و آن ساسان لذیذ

  گشتیم چوسفیربهرپرشین

  رفتیم به عیاد‌ت یه مریض

  نیکوی خردمند آن همه شور

  برتخت نزار کرده است عبور

   نک بهر خدا ،ای هم نفسان

  دستی به دعا ، در گاه خدا

  یارب ز سخا لطفی تو نما

  بیماری او را ده تو شفا

 

                (میفروش )

 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/٧/۸

     یار ما  ملای روم و ، یار او خلاق ما

  هر دو عارف مسلک اما ،این کجا و آن کجا

   عشق ما رو به زوال و عشق او بر لایزال

  هر دو عاشق بوده اما ، این کجا و آن کجا

                   ( میفروش 8/7/88 )