فقط اشکی و آهی ؛ در گلو بغضی و دیگر هیچ

   بسی فریاد دارم ؛آرزوی دیدن چاهی ودیگر هیچ

   فقط شب بود و تاریکی ، فقط من بودم و با من

   ندارم شاهدی جز او ، هواخواهی و دیگر هیچ

 

                                               « میفروش»