دیسک کمر  

 مرا درد کمر کرده زمین گیر

                               شدم از درد دیسک از جان خود سیر

به ایرانمهر روم فردا به تعجیل

 دعایم کن عمل گردد به تسهیل                                  

 

                                                               میفروش