تو آن چشمان شهلا را نمی دوزی به چشم من !؟

تو آن افسون دلها را نمی بخشی به چشم من !؟

تو آن نـرگس جـادو را  ، کجـــا کـردی خـمار ای دل!؟

تو آن عشق مسیحا را ،نمی بخشی به چشم من !؟

                                                                            میفروش