گر چه توبه کرده ام باده بدستم دوستان

عهد با ساقی و پیمانه چو بستم دوستان

 

 چشم براین می گلگون به صد عشوه و ناز

احسن الله که هنوز بـاده پــرستم دوستان

 

                                   میفروش