یار  ما ملای روم و ، یار او خلاق ما

  هر دو عارف مسلک اما این کجا و آن کجا

 عشق ما رو به زوال و عشق او بر لایزال

 هر دو عاشق بوده اما ، این کجا و آن کجا

‌‍‍                                       ( میفروش 8/7/88 )‌‌‌