عشق
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٧  

 

   عشق يعنی روز و شب ديدن يکی           عشق  يعنی  درد را همسايگی 

   عشق  يعنی جان  به ره  کردن فدا          عشق يعنی وحی ازعرش وسما

   عشق  يعنی  دال  و لام  را باختن           عشق  يعنی  کار دل را ساختن 

   عشق  يعنی لاله  بر طرف  چمن            عشق  يعنی شمع ره  بر انجمن 

    عشق  يعنی  فلسفه  يعنی  ادب             عشق يعنی يک جهانی سوزوتب 

   عشق  يعنی  سوز دل اندر نهان              عشق  يعنی عهدهای  جاودان

   عشق يعنی درد و رنج اندر خفا               عشق  يعنی  دوستی ، قد خدا

   عشق  يعنی ناله های نيمه  شب               عشق يعنی صد سخن در زير لب 

   عشق  يعنی  واله و شيدا  شدن                عشق  يعنی همچو من تنها  شدن 

   عشق يعنی بی سر و سامان شدن               عشق  يعنی موسی عمران  شدن 

   عشق يعنی گل ، نه هرگل ميفروش             عشق  يعنی  بلبلی اندر خروش  

                                                                             ( ميفروش )       


کلمات کلیدی: