عطر گيسو
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۳٠  

زبرگ گل لطافت را برايم ارمغان آور      

                                      برايم زان گلستان شاخه ای ازارغوان آور

   چو می بينی خمارم برآن مينای چشمانش                             

                                       برايم خوشه رز را ز تاک  بی نشان آور

   ازآن تاک دماديده ازآن خواه دل و ديده                         

                                       ازآن موی پسنديده ، سراسرمهروجان آور

   تهی گرشدخم وباده ،زچشم يارمی نوشم           

                                 شرابم  را، ز چشمان  خمار و دلستان آور                    

  مرام  رندعاشق را ندانستيم  معذوريم     

                                        شميم عطر گيسوی  نگار گل نشان  آور

  چو هوشم رفته است ازسرازآن طنازی  دلبر                        

                                         برايم  نوش داروئی  ز درد بی دلان آور

  چو دردستان خودگيرم شبی آن زلف عنبرسا             

                                         سحر گه طره ای  زان ياراز ديده نهان آور   

                                                                       (ميفروش)


کلمات کلیدی: