مفتون
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱٦  

جرات خواهش دل ندارم ای نازنين                                             

                                    از چه شده نام تو با نام پوپک اجين

وای اگر بشکنی قفل تو از دل من                                              

                                     اسرار عشق بينی با صد مرام و تمکين

   دوش که اسرار دل با خود مرور کردم                                                 

                                  سری در آن به جز عشق نديدم ای مه جبين

يا لطف نمی نمودی ،يا دل نمی ربودی                                                

                                   جرمم چه بود ربودی دل را به ناز ،شيرين

ياری کن ای باصفا ، اين پوپک باوفا                                                 

                                     گويی که رفته اکنون ،شد ميفروش مسکين 

کردم ملامت دل ، ناديده برده ای دل                                                   

                                     گفتا که ديده بودم با چشم دل ، سبک بين 

 هر جا گلی که ديدم ياد تو کردم ای دل                                                  

                                    هرجا که شعری ديدم باز از تو بود آئين

مفتون شعرهاتم ، مجنون آن صفاتم                                                   

                                  ويسی و درمقابل ، من هم بسان رامين

سلطان دل تويی تو ، مريد تو منم من                                                  

                                    باشد که از سخايت طرفی ببندم از دين    

فرياد شادمانی ، بر بانگ آسمانهاست                                                 

                                 دل را تلعلويی ده ، ای آشنای ديرين

 رفتی و بعد رفتن ، دل بيقرار گشته                                                   

                                     ميلی فرستم و دل گيرد به ميل تسکين     

                           

                                                                     ميفروش                                           

 


کلمات کلیدی: