سرود عشق
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٤  

            سرود عشــق را زیر و زبـــر نیست

                                              در این آواز قمــــری را اثر نیست

          غزال تـیز پــای از چیــن و مــا چین

                                               در این ره ، پاکـبــازی بیشتر نیست

          شــعار عاشـق  مسـکین چنین اســت 

                                                         دلیــل و منــطق  اینجا کارگـر نیست

          بساط  شور و شــادی  پـــا بداریــد

                                             که عمــر عاشــق ازگل بیــشتر نیست

                                                                    ( میفروش )


کلمات کلیدی: