عشق
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱٧  

...... کشته عشق توام حاشا چرا !!!!!!؟

...... بنده مهر توام پروا چرا !!!!؟

...... مونس ِ کوی توام تنها چرا !!!!؟

...... همدم و شوی توام بی ما چرا !!!!؟

..... فاش می گویم منم مجنون تو

..... عاشق آن حُسن روز افزون تو

..... آری اکنون گشته ام شیدای تو

..... خسته از امروز  و از فردای  تو

.... لطف کن در را برویم باز کن

.... نغمه ای خوش بهر من دمساز کن

.... با من ات  افشای صدها راز کن

.... درد کهنه را برایم باز کن

... مرحمی بهر دل مجروح من

... همدم شبهای پراندوه من

... همره دشت و دمن هم کوه من

... من شدم جسم و تو گشتی روح من

                                                                                           (میفروش)

    


کلمات کلیدی: