سوال
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٥  

 

  مدامم چشم در ره بود ، نیامد قاصدک از راه

                                      همه فکر من اینجا بود ، نشد فکری مرا در راه

   به روز و شب ب‍ُود در انتظار، بیمار بیچاره

                                     دریغ از یک پیامک،زین خواهر،و آن سربازدو ساله

  چرا دارم توقع از شما ای سروران !!!؟ زیرا

                                     عـزیـزیـد از بـرای من، در این چندیـن و چند ســاله

   نصیحت را پـذیـریـد و کـنید آویزهً در گوش

                                       عـیادت  بـهر  بیــماران ، بُــود  تـسکـین چنــد باره

     

                                                                                         میفروش

                                                                         

 


کلمات کلیدی: