ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٥  

  شبی دیدم کمانت ابروانت خواب بودم

                                 تو بودی و من واله بسی بی تاب بودم

 دوصدنازوکرشمه ازتوبرمن گشته ارزانی

                                 ولی من همچنان مبهوت آن سیماب بودم

 توازخود گفتی وازمن گهی هم ازقراردل

                                ولی من مست از جام لبت سیراب بودم

 تو از رنج و مشقتهای این عشق فزون گفتی

                              ولی من مست آن سیمای سیمین تاب بودم

 به ناگه صدای دلنشینی رشتۀ افکار من بُبرید

                               بلند شو؛نازنینم ؛ من همه در خواب بودم

 

                                                              میفروش 


کلمات کلیدی: