سائل
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٥  

   چندی است کردی بی نصیب جود وسخا راتو زما

                                                   میلی ندارم از تو و میلم به تو شد جانفزا

   لطف و کرم کم کـرده ای شـاید نبـودم لایق اش

                                                  از جود خود طرفی ببند زیرا شدم من مبتلا

   عیـن نیـازم جود ، تـو مـن عبـدم و معـبود تــو

                                             من ژنده پوشی سرخوشم جامی نداری بهرما

   چون سائلی درمانده ام ،در پیچ و در خم مانده ام

                                               گم گشـتم اندر راه تـو ، با نور خود راهـم نما

   از روی گل شرمنده ام ،درکار داور مانده ام

                                            گل هم خجل شد تا که دید سیمای خوب یار ما

  چون بلبلی از حجر گل ،سوزم من از سودای گل

                                            بـا مـن بگـو ای نازنیـن ، از مـا چرا گشتی جـدا

   من بلبلی افسرده ام ، کز حجر گل پژمرده ام

                                             ای باغـبان طرفی ببنـد ، بـر غنچه های باغ ما

   شایدخطایی کرده ام ،بر خود جفایی کرده ام

                                           بخشش طلب کردم ز تـو ، یارب ببخشا جرم ما

 

                                                                                               ‹ میفروش › 


کلمات کلیدی: سائل ،جود ،بلبل