# فرهاد

قلم

             سلام ای گلرخ نيکوسرشتم                             بيادت دوش من خط نوشتم              هنوز اندک زمانی تاشبانگاه                            نمانده بود وتوگشتی هويـدا             تو بودی در ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 8 بازدید